Korting tot wel 90%
Vind een goede deal voor jou
14 dagen bedenktijd

Ontbindingsrecht

Ontbindingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Als u een consument bent, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de tussen u en Marktplaats en de tussen u en de Aanbieder gesloten overeenkomst te ontbinden. Hieronder vindt u meer informatie over het ontbindingsrecht en over hoe u dit recht kunt uitoefenen.

Wanneer heb ik het recht om te ontbinden, en binnen welke termijn moet ik ontbinden? 
Het ontbindingsrecht is van toepassing op de tegoedbon koopovereenkomst tussen u en Marktplaats. De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop uw tegoedbon koopovereenkomst met Marktplaats is gesloten. Het ontbindingsrecht is niet van toepassing indien de tegoedbon reeds is ingeleverd bij de Aanbieder.

Het ontbindingsrecht is ook van toepassing op de overeenkomst tussen u en de Aanbieder met betrekking tot het aangeschafte product of dienst. De termijn voor het ontbinden is in geval van een overeenkomst tot de levering van producten, 14 dagen nadat u het product heeft ontvangen.

In geval van een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bedraagt deze termijn 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Op het wettelijke ontbindingsrecht zijn uitzonderingen van toepassing.

Uitzonderingen op het wettelijke ontbindingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het ontbindingsrecht:

1) Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

2) Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

3) Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

5) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

6) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7) Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

8) Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

10) De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

10.1) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

10.2) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Hoe oefen ik mijn ontbindingsrecht uit?
U kunt het ontbindingsrecht voor de tegoedbon koopovereenkomst of de overeenkomst tussen u en de Aanbieder uitoefenen door dit formulier in te vullen en ons een ondertekende versie van het ingevulde formulier per e-mail te sturen naar crd@marktplaats.nl.

We moeten uw ondubbelzinnige verklaring om uw ontbindingsrecht uit te oefenen ontvangen voordat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Wat gebeurt er als ik mijn ontbindingsrecht uitoefen?
Indien u ervoor kiest om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, dient u dit kenbaar te maken via bovenstaand formulier. U kunt de ontvangen tegoedbon niet meer inleveren.

Indien u de overeenkomst met de Aanbieder tot levering van een product ontbindt, dient u zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het uitbrengen van uw ondubbelzinnige verklaring, het product terug te zenden met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Nadat wij uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden hebben ontvangen, ontvangt u de adresgegeven ten behoeve van de retourzending per e-mail.

Indien u de dienstenovereenkomst met de Aanbieder herroept nadat dat de verrichting van de dienst reeds is aangevangen gedurende de termijn van 14 dagen, bent u de Aanbieder een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Aanbieder is nagekomen op het moment van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Marktplaats of de Aanbieder vergoedt de kosten van de door u ontbonden koopovereenkomst. Dit bedrag wordt in ieder geval uiterlijk 14 werkdagen na de dag waarop wij uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden ontvingen aan u uitbetaald.

U wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

×